Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sylvisa Webshop

Algemene Voorwaarden van de Sylvisa Webshop, gevestigd te Leiden.
Versie geldig vanaf 1 Januari 2012

Artikel 1. Algemeen
1.1 Onder ‘Sylvisa Webshop’ wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Maus Computers te Leiderdorp, handelend onder de namen Maus Computers, Sylvisa en MadeByMaus.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Sylvisa Webshop voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Sylvisa Webshop voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Sylvisa Webshop erkend.

1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Sylvisa Webshop.

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Sylvisa Webshop eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Sylvisa Webshop of een door Sylvisa Webshop verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Sylvisa Webshop en afnemer hieraan gebonden.

2.4 Aanbiedingen van Sylvisa Webshop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5 Sylvisa Webshop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1. Alle prijzen in de door Sylvisa Webshop genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 2.1, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door Sylvisa Webshop schriftelijk is geaccepteerd, worden herzien.

3.2. Indien Sylvisa Webshop door enige omstandigheid niet in staat is de opdracht uit te voeren die is overeengekomen en de koper wenst de opdracht op een andere wijze uitgevoerd te hebben, dan houdt Sylvisa Webshop het recht voor tot herberekening van de prijs.

3.3. Bovendien kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.

3.4. De opgegeven prijzen zijn steeds inclusief b.t.w. en eventueel exclusief verschuldigde in- en uitvoerrechten.

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden of kunnen deze na afspraak worden afgehaald op een overeen te komen locatie. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Sylvisa Webshop verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Sylvisa Webshop bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen, tenzij anders overeengekomen.

4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.4 Aan de leveringsplicht van Sylvisa Webshop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Sylvisa Webshop geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door Sylvisa Webshop opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Sylvisa Webshop zijn, waarna Sylvisa Webshop zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Sylvisa Webshop (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

5.3. De door Sylvisa Webshop gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd. Tenzij bij orders bijzondere eisen en kwaliteit schriftelijk zijn gesteld en deze schriftelijk door Sylvisa Webshop zijn aangenomen, wordt door Sylvisa Webshop handelskwaliteit geleverd. Ten aanzien van de afmetingen en gewichten van alle materialen behoudt Sylvisa Webshop zich steeds de gewone bij de met de vervaardiging belaste fabrikanten gebruikelijke spelingen volgens DIN voor. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven de koper geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. De koper die van mening is dat de prestatie van Sylvisa Webshop niet beantwoordt aan de overeenkomst, is verplicht Sylvisa Webshop – op straffe van verval van rechten – binnen acht dagen na ontvangst van de zaken, daarvan per aangetekende brief op de hoogte te stellen.

Artikel 6. Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten van Sylvisa Webshop op basis van de wet is Sylvisa Webshop gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Sylvisa Webshop omstandigheden ter kennis komen die Sylvisa Webshop goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Sylvisa Webshop bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Sylvisa Webshop zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Sylvisa Webshop bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Sylvisa Webshop, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Sylvisa Webshop heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Sylvisa Webshop. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Sylvisa Webshop na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

Artikel 7 Risico

7.1. Het risico van de door Sylvisa Webshop geleverde goederen is voor de koper:
a. bij levering af fabriek: zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen;
b. bij levering franco werk: zodra de goederen zijn aangevoerd op de plaats van bestemming.
c. bij levering op afroep gaat het risico over, zodra de goederen op het terrein van Sylvisa Webshop ten behoeve van de koper zijn afgezonderd.

7.2. Indien niets expliciet is overeengekomen geldt dat vervoer van zaken onder alle omstandigheden plaatsvindt voor risico van de koper, ook indien het vervoer geschiedt vanaf het adres van een leverancier van Sylvisa Webshop.

Artikel 8. Overmacht

8.1. Omstandigheden buiten de wil en/of het toedoen van Sylvisa Webshop, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van Sylvisa Webshop gevergd kan worden, geeft Sylvisa Webshop het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

8.2. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder andere: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers door oorlog en oorlogsgevaar, hele of gedeeltelijke mobilisatie, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van een overeenkomst te voorzien was, vorst, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machinerieën, alles zowel in het bedrijf van Sylvisa Webshop als bij derden van wie Sylvisa Webshop de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten de wil en/of het toedoen van Sylvisa Webshop ontstaan.

8.3. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om of het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen of de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde als beëindigd te beschouwen, onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Sylvisa Webshop terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt door het niet afleveren van de resterende zaken.

Artikel 9 Reclame en aansprakelijkheid

9.1. Sylvisa Webshop is – behoudens het bepaalde in het volgende lid – nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor de koper uit een met Sylvisa Webshop gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. De koper vrijwaart Sylvisa Webshop voor alle gevolgen van aanspraken welke door de afnemer, opdrachtgever of andere wederpartij van de koper tegen Sylvisa Webshop geldend mochten worden gemaakt met betrekking tot het gekochte.

9.2. De aansprakelijkheid van Sylvisa Webshop is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkig goed of een onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, één en ander ter beoordeling aan Sylvisa Webshop. Reclames geven geen recht tot het niet voldoen van factuurbedragen. Ieder recht op reclame vervalt indien de gebruiksaanwijzing of voorschriften op de etiketten of op andere wijze bij de levering, schriftelijk of mondeling kenbaar gemaakt, niet nauwkeurig zijn opgevolgd of het geleverde op andere wijze onoordeelkundig is behandeld, terwijl in twijfelgevallen de bewijslast op de koper rust. Retourzendingen welke niet behoorlijk verpakt zijn, worden geweigerd.

9.3. Indien sprake is van een consumentenkoop in de zin van artikel 5, boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, kan de koper indien het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, eisen:
a. aflevering van het ontbrekende;
b. herstel van de afgeleverde zaak mits Sylvisa Webshop daaraan redelijkerwijs kan voldoen;
c. vervanging van de afgeleverde zaak tenzij de afwijking van het overeengekomen te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel de zaak na het tijdstip dat koper redelijkerwijs met ongedaanmaking rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan doordat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd.
Indien koper herstel of vervanging vordert, is Sylvisa Webshop bevoegd te kiezen tussen vervanging of teruggave van de koopprijs.

9.4. Alle reclames dienen op straffe van verval van rechten binnen acht dagen na aflevering der goederen per aangetekende brief te geschieden. Reclames die niet per aangetekende brief of later dan bedoelde termijn worden opgegeven worden niet in behandeling genomen.

Artikel 10. Betaling

10.1 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

10.2 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Sylvisa Webshop en de verplichtingen van de afnemer jegens Sylvisa Webshop onmiddellijk opeisbaar.

10.3 Indien Sylvisa Webshop haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

10.4 Indien Sylvisa Webshop kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De eigendom van alle door Sylvisa Webshop aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Sylvisa Webshop zolang de afnemer de vorderingen van Sylvisa Webshop uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Madebymaus Webshop wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

11.2 De door Sylvisa Webshop geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

11.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Sylvisa Webshop of een door Sylvisa Webshop aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Sylvisa Webshop haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

11.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Sylvisa Webshop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

11.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Sylvisa Webshop.

Artikel 12. Privacy

12.1 Sylvisa Webshop respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Sylvisa Webshop niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

12.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Sylvisa Webshop kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Maus Computers (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Sylvisa Webshop. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Sylvisa Webshop is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Sylvisa Webshop, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Sylvisa Webshop is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

12.3 Sylvisa Webshop verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Sylvisa Webshop geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Sylvisa Webshop geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Sylvisa Webshop en/of haar leveranciers.

13.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Sylvisa Webshop is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15 Geschillen

15.1 Alle geschillen direct of indirect uit deze overeenkomst voortvloeiend of daarmee verbandhoudend kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank te Haarlem aanhangig worden gemaakt, met dien verstande dat ten aanzien van in het buitenland gevestigde tegenpartijen Sylvisa Webshop zich het recht voorbehoud het geschil aanhangig te maken in de plaats waar de tegenpartij is gevestigd.

15.2 Op alle door Sylvisa Webshop verrichte handelingen waaronder door Sylvisa Webshop gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Reacties zijn gesloten.